Politické prohlášení: Sloučení mateřské a základní školy v Ostašově vyřeší letitý problém

Liberecká čtvrť Ostašov bude mít nově sloučenou mateřskou a základní školu. Tento krok by měl vyřešit dlouho napjatou situaci v mateřské škole, která po tříleté odmlce znovu vyhřezla letos v září.


Primátorův náměstek Ivan Langr. Foto: Jan Stránský

Nejkřiklavějším projevem neuspokojivého stavu je alarmující fluktuace pedagogických a  nepedagogických pracovníků (od roku 2012 jich z mateřské školy odešlo na čtyřicet); v  důsledku čehož jsem se bez většího váhání rozhodl navrhnout změnu na místě ředitelky mateřské školy. Takové střídání zaměstnanců, v libereckém školství naprosto nebývalé a  ojedinělé, a  s  tím související nespokojenost zhruba dvou třetin rodičů (signatářů petice za odvolání ředitelky), má totiž z mého pohledu tyto elementární konsekvence:

- podrývá základní výchovné a  vzdělávací cíle mateřské školy (opakované zapracovávání nových učitelek atd.)

- vystavuje děti objektivnímu a neakceptovatelnému tlaku jak ze strany zaměstnanců, tak i ze strany rodičů

- narušuje každoročně budované nezbytné sociální vazby mezi dětmi a  zaměstnanci (především učitelkami)

- devalvuje klima pedagogického sboru

- snižuje důvěru velké části rodičů v  mateřskou školu a  její schopnost připravit děti na bezproblémový přechod k  základnímu vzdělávání

Je navíc zřejmé, že v  tak napjatém a  neatraktivním klimatu se mateřské škole nemůže dařit získávat kvalitní a  plně kvalifikované zaměstnance, jaké děti pro výchovu a  vzdělávání nezbytně potřebují. V navrženém a zastupitelstvem schváleném řešení vidím několik podstatných výhod, jichž bychom jiným způsobem (konkurz na ředitelku MŠ) nemohli dosáhnout: nové vedení mateřské školy přijde zcela zvenčí, tedy nezatížené nedobrými interpersonálními vztahy v mateřské škole.

ZŠ Křižanská navíc patří mezi nejlepší liberecké základní školy, od roku 2016 dokonce participuje jako jedna ze sedmi modelových škol v  ČR na projektu Pomáháme školám k  úspěchu (The Kellner Family Foundation), a může tak za externí finanční podpory i propracovaného know-how důsledně pracovat na své vizi, rozvojových plánech osobnosti pedagogů a  kvalitní a  efektivní výuce.

Základní škola navíc chápe sloučení s mateřskou školou jako přirozenou výzvu poskytovat kvalitní předškolní i  základní vzdělávání s  minimálními adaptačními potížemi dětí/žáků (většina dětí z  MŠ přechází do 1. třídy ZŠ Křižanská), s komunitním přesahem a s vysokou mírou dobrého školního klimatu.

Předpokládám tedy, že nové vedení sloučené organizace ve velmi krátké době zklidní situaci v  mateřské škole jak mezi zaměstnanci, tak mezi rodiči, stabilizuje kvalitní pedagogický sbor MŠ a povede pracoviště mateřské školy v duchu výše zmíněných rozvojových vizí. A v tom má vedení ZŠ i mou velkou důvěru.

Ivan Langr
náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE